Drag left drag Drag right

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en dienstleveringsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar zijn gemaakt of in de toekomst worden gemaakt: op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Opdrachtnemer;

b) Algemene Voorwaarden van Derden: de desgevallend door Derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden;

c) Derde(n): de (rechts)perso(o)n(en) op wie Opdrachtnemer desgevallend een beroep doet bij het vervullen van haar Opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot externe fotografen, modellen, castingbureaus, productiehuizen, evenementenbureaus, drukkers, mediabureaus, etc.;

d) Offerte: alle offertes, prijsopgaven en prijsbegrotingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm worden gedaan.

e) Ontwerpcreaties: modellen, prototypes, montageproeven, ‘goed-voor-druk’ documenten, tv-spots, radiospots, webpagina’s, html-documenten, enz.

f) Opdracht: het project overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer werkzaamheden verricht en/of Producten aan Opdrachtgever levert;

g) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die voor de realisatie van de Opdracht een beroep doet op Opdrachtnemer, ongeacht of de Opdracht tot stand kwam op initiatief van Opdrachtnemer;

h) Opdrachtnemer: The Craft NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk Gasstraat 2B en ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer BTW BE 0647.523.005

i) Producten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in uitvoering van de Opdracht verstrekte The Craft Producten en Producten van Derden;

j) Producten van Derden: alle producten en/of diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden en/of activiteiten door Opdrachtnemer in uitvoering van de Opdracht uitbesteed aan Derden.

k) The Craft Producten: alle door Opdrachtnemer in uitvoering van de Opdracht gecreëerde producten en/of diensten en de daarmee samenhangende (advies)werkzaamheden en/of activiteiten;

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm worden gedaan, betreffende de levering van Producten aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer, ongeacht of Opdrachtnemer Producten van Derden betrekt.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar bedrijfsvoering en de economische en juridische noodwendigheden. Ten aanzien van lopende Opdrachten is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, van toepassing.

2.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever af. De algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever geldt alsdan slechts voor die welbepaalde Opdracht en niet op eventuele vervolg en/of andere Opdrachten.

2.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van die bepaling in acht wordt genomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking door Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig en volledig voorzien van de door Opdrachtnemer verzochte gegevens en alle andere informatie, die naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig zijn/is voor het leveren van de Producten en/of de informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat Opdrachtnemer deze informatie bij de uitvoering van de Opdracht nodig heeft.

3.2 Opdrachtgever is onder meer gehouden onverwijld vragen van Opdrachtnemer te beantwoorden en al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering en levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken.

3.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Opdrachtnemer tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken. In het geval van ter beschikkingstelling van persoonsgegevens garandeert Opdrachtgever dat de betreffende persoonsgegevens verwerkt werden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en dat de aanwending ervan in het kader van de Opdracht overeenstemt met de doelstellingen van verwerking. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

3.4 Opdrachtgever garandeert dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatiedragers (o.a. Cd-rom’s, Dvd’s, USB sticks), digitale databestanden en/of software vrij zijn van virussen en/of defecten en/of soortgelijke schadeverwekkende zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van virussen in of defecten aan door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatiedragers, digitale databestanden en/of software.

3.5 Bij niet naleving van de bepalingen van 3.1 t/m 3.4 is een door partijen overeengekomen uiterste termijn van levering van Producten niet meer bindend.

4. Offertes en leveringtermijnen

4.1 Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn slechts geldig gedurende de aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien (14) dagen na de datum waarop deze werd uitgebracht.

4.2 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering is slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. De gehoudenheid van Opdrachtnemer aan een uiterste termijn vervalt echter indien Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht aanbrengt, dan wel vastgestelde deadlines overschrijdt. Opdrachtnemer is in elk geval pas in gebreke als Opdrachtgever hem schriftelijk bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

5. Totstandkoming, duur en beëindiging van overeenkomsten

5.1 Totstandkoming van overeenkomsten

5.1.1 Overeenkomsten met Opdrachtnemer betreffende een welbepaalde Opdracht komen slechts tot stand door de ondertekening en/of schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van een door Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte, door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de met de Opdrachtgever (mondeling) gemaakte afspraken, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever tot de uitvoering van de Opdracht overgaat.

5.1.2 De opdrachtverstrekker, d.i. diegene die handelt in naam en voor rekening van Opdrachtgever, wordt geacht (handtekenings)bevoegdheid te hebben, dan wel gemachtigd te zijn om namens Opdrachtgever te handelen.

5.1.3 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer overeengekomen Opdracht. Opdrachtgever verbindt zich solidair en ondeelbaar met zijn rechtsopvolgers en overnemers.

5.2 Duur en beëindiging

5.2.1 Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn in principe aangegaan voor een bepaalde duur, m.n. voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht. Behoudens andersluidende bepalingen, is de Opdrachtgever bij voortijdige beëindiging van de Opdracht betaling verschuldigd van de reeds door Opdrachtnemer geleverde prestaties en gemaakte kosten. Opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden schade; deze schade bevat o.m. het saldo van de prijs die Opdrachtgever bij volledige uitvoering van de Opdracht verschuldigd zou zijn geweest, de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer in eigen naam voor de uitvoering van de Opdracht aangegane verbintenissen met Derden en de door Opdrachtnemer ingevolge de voortijdige beëindiging gederfde winst.

5.2.2 Indien een Opdracht evenwel bestaat uit het herhaald verrichten van soortgelijke prestaties dan wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor een onbepaalde duur. Behoudens andersluidende bepaling, kunnen Opdrachtnemer of Opdrachtgever een Opdracht van onbepaalde duur op ieder ogenblik beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij mits het naleven van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden.

5.3 Onmiddellijke beëindiging

5.3.1 Niettegenstaande de bepalingen 5.2.1 en 5.2.2 is elke partij gerechtigd de Opdracht vervroegd te beëindigen in geval de andere partij een inbreuk pleegt op haar contractuele verplichtingen, onder de volgende voorwaarden: (a) de ene partij dient de andere, in gebreke blijvende partij bij een gedetailleerd en gemotiveerd aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de inbreuk, en de in gebreke blijvende partij dertig (30) dagen te geven om hieraan te remediëren, met opgave van de methode waarop hieraan dient geremedieerd te worden; (b) indien de in gebreke blijvende partij binnen deze termijn geen adequate actie onderneemt, heeft de eerste partij het recht om de Opdracht bij aangetekend schrijven te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder verdere ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn en zonder enige vergoeding wegens beëindiging en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn. Het voorgaande is onverminderd het recht van de beëindigende partij om vergoeding voor bewezen schade te eisen.

5.3.2 Niettegenstaande de bepalingen 5.2.1 en 5.2.2 is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) indien Opdrachtgever haar betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet wordt verklaard of een aanvang neemt met een vereffening- of gelijkaardige procedure; (b) indien er een belangrijke wijziging optreedt in de aandeelhoudersstructuur van Opdrachtgever of de controle over Opdrachtgever overgaat in andere handen; (c) indien Opdrachtgever een deel van de Opdracht annuleert of schorst; (d) indien de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde worden overgedragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer; (e) ingeval van laattijdige betaling door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer en/of Derde(n) in het kader van de Opdracht uitgebrachte facturen gedurende twee (2) opeenvolgende maanden; (f) overmacht als bedoeld in artikel 12.1.3; (g) elke onvoorziene en aanzienlijke wijziging van de bedrijfs-, monetaire, technische of commerciële voorwaarden waardoor de uitvoering van de Opdracht abnormaal verzwaard wordt, op voorwaarde dat Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn wens om de voorwaarden van Opdracht in het licht van de gewijzigde omstandigheden te herzien en er binnen een periode van drie (1) maand na voormeld schrijven geen voor beide partijen aanvaardbare regeling kan gevonden worden om de gevolgen van dergelijke omstandigheden op een billijke wijze te verminderen of te verlichten.

De Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nooit tot enige vergoeding wegens beëindiging en/of schadevergoeding gehouden zijn. Het voorgaande is onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om vergoeding voor bewezen schade te eisen.

5.4 Betalingsverplichting

5.4.1 De vroegtijdige beëindiging, dan wel ontbinding van de overeenkomst, om welke reden ook, ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

6. Uitvoering van de Opdracht

6.1. Algemeen.

6.1.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar best vermogen te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

6.1.2 Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang in de uitvoering van de Opdracht.

6.1.3 Na contact tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan een verslag, zoals maar niet beperkt tot briefing- en gespreksverslagen, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen twee (2) werkdagen, nadat het verslag aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het betreffende verslag te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

6.1.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, Derden in te schakelen bij de uitvoering van haar Opdracht.

6.1.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke normen en/of toepasselijke regelgeving niet tot de Opdracht van Opdrachtnemer.

6.1.6 Opdrachtgever aanvaardt e-mail uitdrukkelijk als een geldig communicatiemiddel en verbindt er zich toe Opdrachtnemer onverwijld in te lichten omtrent de wijziging van het opgegeven e-mail adres. Opdrachtgever garandeert dat voormelde informatiekanalen voldoende veilig en confidentieel zijn.

6.2 The Craft Producten.

6.2.1 De ontwikkeling van The Craft Producten geschiedt in principe volgens de volgende primaire fases: a) Strategieontwikkeling; b) Conceptontwikkeling; c) Uitvoeringsfase. Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

6.2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever haar goedkeuring aan de daaraan voorafgaande fase heeft gegeven.

6.2.3 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt, dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot strategiebepaling, zullen uitsluitend naar best vermogen worden verstrekt. Opdrachtnemer zal adviezen geven op basis van de verkregen randvoorwaarden en informatie zoals vermeld in artikel 3. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit de wijzigingen tot gevolg hebben dat de Opdracht niet binnen het vastgestelde budget, de vooropgestelde (uiterste) termijn en onder eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

6.2.4 Partijen zullen volgend op de conceptontwikkeling specificeren welk(e) Product(en) ontwikkeld zal/zullen worden en op welke wijze dit zal geschieden. Opdrachtnemer zal de ontwikkeling van Producten met zorg uitvoeren op basis van de verkregen gegevens.

6.2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, wordt Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de Ontwerpcreaties te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek van Opdrachtnemer, ontvangen Ontwerpcreaties zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en gebeurlijke opmerkingen en correcties, dan wel haar goedkeuring schriftelijk aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk mee te delen, doch uiterlijk binnen een nuttige termijn voorafgaand aan het voorziene tijdstip van definitieve realisatie maar in ieder geval binnen de door Opdrachtnemer opgegeven termijn,. Met mondeling meegedeelde opmerkingen en/of correcties kan slechts rekening worden gehouden wanneer deze binnen voormelde termijn tevens schriftelijk worden bevestigd.

6.2.6 Bij gebreke aan opmerkingen en/of correcties vanwege Opdrachtgever binnen voormelde termijn, worden de Ontwerpcreaties geacht integraal door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd en zullen de Producten definitief worden gerealiseerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opmerkingen en/of correcties die Opdrachtnemer na voormelde termijn bereiken, dienen door Opdrachtnemer niet meer in aanmerking te worden genomen.

6.2.7 Goedkeuring van de Ontwerpcreaties door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de aan de Ontwerpcreaties voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.

6.2.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde Ontwerpcreaties.

6.3 Producten van Derden.

6.3.1 Opdrachtnemer is bij het vervullen van haar Opdracht gerechtigd Producten van Derden te betrekken. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor Producten van Derden.

6.3.2 Opdrachtnemer plaatst websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg Opdrachtnemer en Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze Webhoster. Opdrachtnemer is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de Webhoster in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website door Opdrachtnemer en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden gefactureerd aan Opdrachtgever.

6.3.3 Opdrachtnemer levert (gebruiks)rechten op Producten van Derden onder de voorwaarden (zoals, maar niet beperkt tot, doelstellingen, duur, enz.) als omschreven in de Algemene Voorwaarden van Derden. Opdrachtgever verbindt er zich toe de door Derde(n) verleende (gebruiks)rechten op Producten van Derden te respecteren en hierop geen inbreuk te plegen. Opdrachtgever staat zélf in voor de tijdige verlenging en/of uitbreiding van de desbetreffende (gebruiks)rechten op Producten van Derden. Opdrachtnemer aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

6.3.4 Indien Opdrachtnemer Producten van Derden levert en deze aan Opdrachtgever factureert, is Opdrachtnemer gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat Offerte is gedaan, dan wel een overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen dan wel door te rekenen.

6.3.5 Indien Opdrachtnemer Producten van Derden betrekt bij het vervullen van haar Opdracht, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van Derden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Derden zullen, indien beschikbaar bij Opdrachtnemer, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden van Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Opdrachtnemer deze van de Derde(n) heeft ontvangen.

6.3.6 Deze Algemene Voorwaarden treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden van Derden. Tenzij anders aangegeven, vinden bij conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Derden de desbetreffende tegenstrijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Derden geen toepassing.

6.4 Media planning & buying.

6.4.1 Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever mediaplanning & buying diensten levert, dan aanvaardt Opdrachtgever dat de bij dit proces betrokken Derden (zoals online media partners) specifieke afspraken, prijzen en betalingscondities hanteren. Opdrachtnemer zal de specifieke voorwaarden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever meedelen.

6.4.2 Opdrachtgever is gehouden zich te conformeren aan deze specifieke voorwaarden en op eerste verzoek van deze Derden en/of Opdrachtnemer conform deze specifieke voorwaarden te handelen en/of instructies op te volgen.

6.4.3 Opdrachtgever is, met uitsluiting van Opdrachtnemer, aansprakelijk voor de niet- of laattijdige, incorrecte en/of onvolledige nakoming, tenzij deze veroorzaakt is door bedrog en/of opzet van Opdrachtnemer.

6.4.4 De eventuele opzeg door Opdrachtgever van de opdracht tot media planning & buying wordt slechts aanvaard in de mate dat de betreffende Derden (media én eventuele tussenpersoon) deze opzeg aanvaarden, en mits betaling door Opdrachtgever van de aan de opzeg verbonden kosten.

6.5 Wijziging van de Opdracht c.q. meer- en minderwerk

Opdrachtgever erkent dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

7. Levering, eigendomsvoorbehoud, overdracht van risico en klachten

7.1 Levering

7.1.1 Opdrachtnemer zal de Producten aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.

7.1.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door terbeschikkingstelling van de Producten op het kantoor van Opdrachtnemer te Melle. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van de datum waarop Opdrachtgever de Producten dient in ontvangst en/of gebruik te nemen.

7.1.3 Indien transport van de af te leveren Producten is overeengekomen, geschieden het transport, de losactiviteiten en de eventuele transportverzekering voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen.

7.1.4 Opdrachtnemer is niet belast met de hosting van de te leveren Producten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien hosting door de Opdrachtnemer plaatsvindt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.1.5 Opdrachtgever verbindt er zich toe de Producten te hosten en aan te wenden volgens de algemeen gangbare specificaties. Voor zover de Opdrachtgever deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gevraagd aan de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtgever geacht deze te kennen.

7.2 Eigendomsvoorbehoud

7.2.1 De rechten op de verkochte en geleverde Producten worden pas op Opdrachtgever overgedragen na integrale betaling van alle in uitvoering van de Opdracht verschuldigde bedragen, m.i.v. eventuele vermeerdering voor meerwerk, kosten en interesten.

7.2.2 In geval van niet-betaling door Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de teruggave van de geleverde Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever te vorderen, onverminderd de andere rechten waarop Opdrachtnemer zich krachtens de overeenkomst of de wet kan beroepen.

7.2.3 Indien Opdrachtgever, uit de door Opdrachtnemer afgeleverde Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuw product vormt of doet vormen, behoudt Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten op het nieuwe product. Opdrachtgever houdt het nieuwe product voor Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle in uitvoering van de Opdracht verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Opdrachtnemer behoudt tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten op het nieuwe product.

7.2.4 Opdrachtgever verbindt er zich toe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen, waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven.

7.2.5 Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.2.6 Opdrachtgever is, zolang de betaling conform bepaling 8.4 niet werd voldaan, niet gerechtigd om op de geleverde Producten een (bezitloos) pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat zij niet tot het vestigen van een pandrecht gerechtigd zijn.

7.2.7 In aanvulling op het eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich ertoe om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer een (bezitloos) pandrecht te vestigen op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in eigendom geleverde Producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde ook.

7.2.8 Ingeval van staking van betaling, aangifte van faillissement, faillietverklaring, aanvang van een vereffening- of gelijkaardige procedure of indien de goederen in beslag worden genomen, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen en tevens de bewindvoerder, curator of beslagleggende gerechtsdeurwaarder van het door Opdrachtnemer gemaakte eigendomsvoorbehoud of het gevestigde pandrecht onverwijld in te lichten. Desgevallend, verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de magazijnen, winkels en andere ruimten waar zich op dat ogenblik de Producten bevinden waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt of waarop ten behoeve van Opdrachtnemer een pandrecht werd gevestigd, en deze Producten mee te nemen, zonder dat hiertoe een gerechtelijke tussenkomst is vereist.

7.3 Overdracht van risico

7.3.1 Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, gaat het risico van gedeeltelijk of volledig verlies, onbruikbaar worden of beschadiging van de Producten over op Opdrachtgever op de datum waarop de Producten ter beschikking staan van Opdrachtgever, ongeacht het feit of Opdrachtgever de Producten al dan niet heeft afgehaald of in ontvangst heeft genomen.

7.3.2 Ongeacht het tenietgaan of de achteruitgang van de Producten blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd ingevolge de overdracht van risico,

7.4 Klachten

7.4.1 Opdrachtgever dient de Producten onmiddellijk bij in ontvangstname te (laten) controleren op gebreken en/of niet-conformiteit met de overeengekomen specificaties van de Opdracht.

7.4.2 Gebreken en/of niet-conformiteit dienen door Opdrachtgever schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer te worden gemeld uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na levering van de Producten (zichtbare gebreken), dan wel binnen vijf (5) werkdagen nadat het gebrek en/of de niet-conformiteit zich heeft gemanifesteerd. Het schrijven dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van het gestelde gebrek of niet-conformiteit, alsook het tijdstip waarop dit zich heeft gemanifesteerd.

7.4.3 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Opdrachtnemer, dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

7.4.4 Indien de in bepalingen 7.4.2 en 7.4.3 bedoelde gebreken, niet-conformiteit of bezwaren niet binnen de daar gestelde termijnen schriftelijk en gedetailleerd per aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer werden gemeld, vervallen de daarop gebaseerde rechten.

7.4.5 Indien Producten in fasen en/of onderdelen worden geleverd, tast de niet-aanvaarding van een bepaalde fase en/of onderdeel de aanvaarding van een voorgaande fase en/of ander onderdeel niet aan. Gebreken aan en/of niet-conformiteit van een deel van de geleverde Producten geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

7.4.6 Een Product wordt in ieder geval geacht in haar geheel te zijn aanvaard indien het betreffende Product, geheel of gedeeltelijk, in gebruik werd genomen, of nog werd bewerkt, verwerkt of gewijzigd.

8. Prijzen en betaling

8.1 Prijzen en tarieven

8.1.1 Alle prijzen en tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, en zijn exclusief reis- en verblijfskosten, verzendkosten en eventuele opslag-, hosting- en verzekeringskosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

8.1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt (1) de aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding berekend op basis van de gepresteerde tijd van Opdrachtnemer volgens de door haar meegedeelde tarieven en (2) worden Producten van Derden aangerekend op basis van de door de betreffende Derde(n) uitgebrachte offerte/factuur.

8.1.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen bij de aanvang van de Opdracht een forfaitair bedrag voor de uitvoering van de Opdracht afspreken. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen betaling van een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.

8.1.4 De Offerte die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht heeft gedaan geldt uitsluitend voor de beschreven (specificaties van de) Opdracht.

8.2 Prijswijzigingen

8.2.1 De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van de Opdrachtnemer, zoals salarissen, sociale lasten, materialen, etc. Opdrachtnemer is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten de overeengekomen prijzen ten belope van maximaal 80% aan deze wijziging(en) aan te passen.

8.2.2 Bij wijziging van de Opdracht, door welke oorzaak ook ontstaan, zal verrekening plaatsvinden. Het meerwerk zal op basis van de meer gepresteerde tijd door Opdrachtnemer worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

8.2.3 Werkzaamheden die extra arbeidsintensief, ingewikkeld of tijdrovend blijken te zijn, alsook onduidelijkheden of onjuistheden in de door Opdrachtgever aangereikte informatie, zijn grond voor het verhogen van de prijs op basis van de meer gepresteerde tijd en de bijkomend veroorzaakte kosten. Hetzelfde geldt indien het uitvoeren van de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever binnen een kortere dan de normale of initieel overeengekomen termijn dient te gebeuren, waarbij de prijsverhoging zal worden berekend op basis van een multiplicator van het uurtarief en de bijkomend veroorzaakte kosten.

8.2.4 Overschrijding van een Offerte tot 10% (exclusief BTW) wordt als begrotingsrisico door Opdrachtgever aanvaard en dient door Opdrachtnemer niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen die hun grondslag vinden in de verkoopcondities van de leveranciers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden worden geacht door Opdrachtgever gekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een Offerte, ook niet wanneer deze kosten niet afzonderlijk in de Offerte zijn opgenomen.

8.3 Voorschot

Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor kosten en prestaties van Derden die Opdrachtnemer vooraf dient te voldoen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.4 Betaling

8.4.1 Opdrachtnemer factureert maandelijks de gedurende de voorgaande maand geleverde prestaties en kosten. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar dertig (30) dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel van Opdrachtnemer te Melle.

8.4.2 Indien op verzoek van Opdrachtgever een deel van de Opdracht wordt geannuleerd, dan wel de uitvoering van de Opdracht wordt geschorst, zal facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de Opdracht zich bevindt, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van de voor het uitgevoerde deel van de Opdracht verschuldigde prijs, onverminderd het recht op integrale schadevergoeding indien de werkelijke schade de forfaitaire vergoeding overstijgt en onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot beëindiging in toepassing van artikel 5.3.2 (c).

8.4.3 De ontvangst van een factuur geldt van rechtswege en conform artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verstrijken van de vervaldatum.

8.4.4 Indien Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, heeft Opdrachtnemer, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op de betaling van een interest a rato van 10% op het openstaande factuurbedrag per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag als schadebeding, onverminderd het recht op integrale schadevergoeding indien de werkelijke schade de forfaitaire vergoeding overstijgt.

8.4.5 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. In geval van niet-betaling van de factuur betreffende de inkoop van mediaruimte (gedrukt en/of digitaal) binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum vervalt voor Opdrachtgever het voordeel van eindejaarsrestorno’s op de gerealiseerde omzet van het voorbije kalenderjaar.

8.4.6 Bij niet-betaling op de vervaldatum om welke reden ook, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende werkzaamheden en/of de Opdracht te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Eventuele geschillen geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.4.7 Alle kosten betreffende de betaling van de facturen van Opdrachtnemer zijn ten laste van Opdrachtgever.

8.5 Financiële zekerheden

8.5.1 Indien er gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever (o.m. in geval van het aanvragen van betalingstermijnen, beslag op een geheel of een deel van de goederen van Opdrachtgever, vertraging in betalingen aan RSZ en/of belastingen, etc.) behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel de levering van Producten uit te stellen, totdat Opdrachtgever Opdrachtnemer voldoende (financiële) zekerheden met betrekking tot de betaling heeft verstrekt.

8.5.2 Bij gebreke aan het verstrekken van de gevraagde zekerheden, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen conform bepaling 5.3.2.

9. Intellectuele en/of industriële eigendom, gebruiksrecht

9.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, behoren alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op door Opdrachtnemer geleverde Producten, alsook op alle in uitvoering van de Opdracht tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, beeld- en geluidsmateriaal en programmeercode of bronbestanden, met uitsluiting van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Derden, uitsluitend toe aan Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of derden (m.i.v. Derden) ter hand zijn gesteld. Voor zover dergelijke rechten slechts verkregen kunnen worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

9.2 Het leveren van Producten aan Opdrachtgever strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom. Opdrachtnemer is niet gehouden de in bepaling 9.1 genoemde rechten aan Opdrachtgever over te dragen.

9.3 Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de door Opdrachtnemer geleverde Producten voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur. Indien ter zake niets nader overeengekomen is dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen en voor een periode van één (1) jaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen Producten en/of zaken en/of rechten die voortvloeien uit of verband houden met de geleverde Producten niet verveelvoudigd, overgedragen en/of openbaar gemaakt worden.

9.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of door tussenkomst van derden te wijzigen, zonder daarvoor voorafgaand de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer te hebben ontvangen. Indien Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden wijzigingen in of aan de Producten aanbrengen, blijven de op de gewijzigde Producten rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ongewijzigd bij Opdrachtnemer of de betrokken Derde-rechthebbende berusten. Indien voornoemde rechten niet bij Opdrachtnemer of de betrokken Derde-rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos de overdracht van voornoemde rechten aan Opdrachtnemer of de betrokken Derde-rechthebbende bewerkstelligen.

9.5 Tenzij het Product er zich niet toe leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij de door Opdrachtnemer vervaardigde Producten te (laten) vermelden of (laten) verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming deze Producten zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer dan wel eventuele andere rechthebbenden openbaar te maken.

9.6 Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat Opdrachtgever het intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht, dan wel rechtsgeldige gebruiksrechten heeft op alle informatie, zaken en/of werken, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die Opdrachtgever aanlevert. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten alsook voor eventuele portretrechten.

9.7 Opdrachtnemer ziet er naar best vermogen op toe dat de door hem geleverde The Craft Producten geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Ingeval onverhoopt komt vast te staan dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde The Craft Producten inbreuk maken op dergelijke rechten van derden, zal Opdrachtnemer de dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade vergoeden, zulks tot een bedrag van maximaal het bedrag van de voor die Opdracht bedongen prijs (exclusief BTW). Bij een Opdracht van onbepaalde duur wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde bedrag (exclusief BTW). Opdrachtgever verliest evenwel enige aanspraak op schadevergoeding indien hij Opdrachtnemer niet volledig en binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na kennisname van de aanspraken van derden als hiervoor bedoeld heeft geïnformeerd, opdat Opdrachtnemer in staat zou zijn haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

9.8 Ongeacht de door Opdrachtgever verkregen rechten op Producten, behoudt Opdrachtnemer te allen tijde het recht om Producten, dan wel een (foto)grafische weergave ervan, kosteloos, onbeperkt en waar ook ter wereld te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden ondermeer, doch niet beperkt tot, vermelding in het portfolio, brochures, de website, de referentielijst, deelname aan ‘awards’… etc. van Opdrachtnemer.

10. Vertrouwelijkheid (geheimhouding)/niet-afwerving personeel

10.1 Geheimhouding

10.1.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verbinden zich wederzijds tot geheimhouding van alle Informatie, o.m. over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan zij in het kader van de Opdracht kennis hebben gekregen of zullen krijgen en deze alleen en uitsluitend aan te wenden in het kader van de uitvoering van deze Opdracht. Als “Informatie” wordt beschouwd: alle informatie (onder andere, maar niet beperkt tot, ideeën, concepten, ‘business plans’, processen, prototypes, toepassingen, veiligheidsmechanismen, dossiers, computerprogramma’s, marktgegevens, klantenlijsten, know-how of om het even welke andere commerciële, financiële, technische of strategische informatie, ongeacht of deze informatie beschermd is of kan zijn als intellectueel eigendomsrecht of anderszins) die door de ene partij aan de andere partij wordt meegedeeld of die op enige andere wijze tijdens de samenwerking verworven wordt in schriftelijke, mondelinge, elektronische of om het even welke andere vorm. Wordt echter niet als “Informatie” beschouwd: a) informatie waarvan kan worden aangetoond dat zij, op het ogenblik dat deze informatie aan een andere partij wordt bekendgemaakt, reeds algemeen gekend was, of die op om het even welk wijze algemeen bekend geraakt, op een andere manier dan door de schending door een der partijen van de geheimhoudingsplicht of door een bron van dergelijke informatie die gebonden was door een geheimhoudingsovereenkomst of door enige verbintenis om dergelijke informatie niet bekend te maken; b) informatie die op een wettelijke manier ter kennis is gekomen van de andere partij of die op een wettelijke wijze aan de andere partij wordt ter kennis gebracht door een bron, andere dan de partij, eigenaar van deze informatie, diens bestuurders, directie, personeel, vertegenwoordigers, aangestelden, raadslieden en adviseurs; c) informatie waarvan de bekendmaking vereist is door de wet of door een rechterlijke of andere overheidsbeslissing, van welke aard ook.

10.1.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verbinden er zich toe de Informatie onder geen enkele voorwaarde en op geen enkele wijze, zelfs niet gedeeltelijk, ter kennis te brengen van derden.

10.1.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verbinden er zich toe de Informatie alleen mede te delen aan personen die redelijkerwijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht en zullen alle nodige maatregelen nemen opdat de Informatie niet bekend gemaakt wordt of verspreid wordt door haar werknemers of aangestelden in overtreding van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

10.1.4 Partijen erkennen en bevestigen dat de Informatie die zij van de andere partij ontvangt of verneemt, exclusief eigendom is en blijft van de andere partij.

10.1.5 Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd de (handels)naam en het logo van Opdrachtgever, of diens cliënten waaraan rechten op de Producten werden verleend, te allen tijde te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden (o.m. doch niet beperkt tot vermelding in het portfolio, brochures, de website en/of de referentielijst van Opdrachtnemer) en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat hij dit niet wenst.

10.1.6 Bij het einde van de Opdracht verbinden partijen zich ertoe de Informatie welke zij van de andere partij verkregen heeft, op aangeven van de andere partij, hetzij terug te geven, hetzij te vernietigen.

10.2 Niet-afwerving personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortduurt, alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Onder werknemers van Opdrachtnemer worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht in dienst waren van Opdrachtnemer.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen andere aansprakelijkheden dan deze die in deze Algemene Voorwaarden worden opgenomen. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan ermee akkoord dat de prestaties door de Opdrachtnemer in uitvoering van de Opdracht zich beperken tot een middelenverbintenis/inspanningsverbintenis.

11.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor bewezen schade ten gevolge van haar eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, dan wel haar eigen grove fout in de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer is in elk geval enkel aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, vertragingsschade, verlies van commercie, klanten of marktaandeel), dan wel schade die verband houdt met of veroorzaakt is door het gebrekkig verstrekken van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever.

11.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van Derden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door Producten van Derden die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft afgeleverd, dan wel andere vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de door Derden geleverde prestaties. Indien mogelijk zal Opdrachtnemer haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de Derde in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

11.4 In ieder geval is elke (schade)vergoeding die Opdrachtnemer overeenkomstig bepaling 11.2 verschuldigd is, beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Opdracht bedongen prijs (excl. BTW), waarbij een reeks van gerelateerde schadegevallen als één schadegeval moeten beschouwd worden. Bij een Opdracht van onbepaalde duur wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde bedrag (exclusief BTW). In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag verzekerd door de aansprakelijkheidsverzekering BA exploitatie van Opdrachtnemer, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

11.5 Opdrachtgever verbindt zich ertoe Opdrachtnemer op diens eerste verzoek te vrijwaren en desgevallend schadeloos te stellen voor elke schade die voortvloeit uit vorderingen of aanspraken vanwege derden (inclusief Derden), die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Opdracht, behalve in geval van bedrieglijke, opzettelijke fout, dan wel eigen grove fout van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent dat zij de door Derde(n) verleende (gebruiks)rechten op Producten van Derden dient te respecteren en, desgevallend, instaat voor de tijdige verlenging en/of uitbreiding van de desbetreffende (gebruiks)rechten; Opdrachtgever verbindt er zich dan ook toe Opdrachtnemer op eerste verzoek te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke schade voortvloeiend uit eventuele vorderingen of aanspraken van Derde(n).

11.6 Elke vordering van Opdrachtgever moet schriftelijk per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan Opdrachtnemer binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf de datum waarop de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot die vordering plaatsgreep en dient een gedetailleerde omschrijving van de vordering te bevatten. Opdrachtgever erkent dat indien zij nalaat boven vermelde verbintenis na te komen, Opdrachtnemer niet zal gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

12. Overige bepalingen

12.1 Overmacht

12.1.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de uitvoering van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen tekortkomingen van toeleveranciers, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties van en informatie over Producten van Derden en/of door Derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming of plaatsing te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen en alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

12.1.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer ingevolge overmacht van tijdelijke aard is, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.1.3 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer ingevolge overmacht gedurende meer dan één (1) maand voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

12.1.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties.

12.2 Overdracht

De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, alsook de rechten en plichten die hierin worden verleend en opgelegd is noch direct, noch indirect overdraagbaar aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

12.3 Verzaking

Het feit dat Opdrachtnemer niet optreedt tegen de niet naleving van enigerlei bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een afstand door Opdrachtnemer van het recht voortvloeiend uit deze bepaling of van een recht voortvloeiend uit enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

12.4 Taal

Deze algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en de Franse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie.

12.5 Verwerking persoonsgegevens

De gegevens van Opdrachtgever, alsook de persoonsgegevens van haar contactpersonen worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking The Craft NV met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 197. Deze gegevens zijn bestemd voor het cliëntenbeheer (hierin begrepen communicatie met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht), alsook het verstrekken van informatie, promotie (marketing), enquêtes m.b.t. Opdrachtnemer. Opdrachtgever en haar contactpersonen hebben recht op toegang, op verbetering en kunnen zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden door Opdrachtnemer te contacteren. De gegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan Derden of aan personen met wie Opdrachtnemer een contractuele band heeft.

12.6 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door en zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 wordt uitgesloten.

12.6.2 Partijen zullen geschillen betreffende de uitvoering van de Opdracht in eerste instantie te goeder trouw in minnelijk overleg trachten op te lossen.

Voormelde mogelijkheid doet evenwel geen afbreuk aan het recht van elke partij om zich tot de bevoegde rechter te wenden. Alle geschillen, die uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zouden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven te Gent.